Είστε εδώ

 1. Η Βιβλιοθήκη μας

Υπηρεσίες και Τμήματα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Το Μόνιμο Προσωπικό που υποστηρίζει τις υπηρεσίες που παρέχονται από την "Αιάντειο" Δημόσια Βιβλιοθήκης Αταλάντης  είναι:

1.- Μαρδίτσα Ζεκεντέ-Καρέντζου: ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, Προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης, αρμόδια για:

 • Τμήμα Διοίκησης Διαχείριση και διεκπεραίωση διοικητικών θεμάτων Αιαντείου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αταλάντης  και Εφορευτικού Συμβουλίου
 • (Εποπτεία Σύνταξης και τήρησης Πρακτικών κ.λ.π.) -.
 • Οικονομικό Τμήμα:Κατάρτιση, υποβολή  και εκτέλεση Π/Υ, σύνταξη Απολογισμού, Παροχή Οικονομικών Στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων στην αρμόδια υπηρεσία  του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.,αρμόδια για την τήρηση Βιβλίων Οικονομικής Διαχείρισης, οικονομικές συναλλαγές με την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Ελλάδος, Τριμηνιαία υποβολή  οικονομικών στοιχείων την ΕΛ. ΣΤΑΤ.,  υποβολή Χ.Ε.Π. στο Ελεγκτικό Συνέδριο Ν. Φθιώτιδας.
 • Τμήμα Πρόσκτησης, απογραφής και απόσυρσης  βιβλιογραφικού, ηλεκτρονικού ή μη υλικού.
 • Τμήμα Ταξινόμησης  (Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey/DeweyDecimalClassification)
 • Τμήμα Καταλογογράφησης  Διαχείριση και εμπλουτισμός Συστηματοποιημένου Ηλεκτρονικού Καταλόγου βιβλιοθήκης σύμφωνα με το βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα ABEKT5,6 του EKT.
 • Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης:Υποστήριξη χρηστών  και διασφάλιση καλής  λειτουργίας του εξοπλισμού του Δικτύου του ΔΗ.ΚΕ.ΒΙ. καθώς και του Τοπικού Δικτύου της Βιβλιοθήκης στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ειδικότητάς της με τη βοήθεια εξωτερικού συνεργάτη ανάλογης ειδικότητας.
 • Εκδηλώσεις-Εκπαιδευτικά Προγράμματα:Σχεδιασμός – Δημιουργία  -Εκτέλεση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και εκδηλώσεων) για την προβολή του έργου της Αιαντείου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αταλάντης. Εκπροσώπηση της Βιβλιοθήκης στο Δίκτυο των Ελληνικών Βιβλιοθηκών, το οποίο συντονίζει η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, για κάθε δράση (Καλοκαιρινή Εκστρατεία κ.α.)
 • Διαχείριση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Ιστοσελίδα, Facebook,Twitter, Youtube)
 • Λέσχη Ανάγνωσης: (Οργάνωση-συντονισμός μελών της Λέσχης Ανάγνωσης Α. Δ. Β. Αταλάντης)

Στοιχεία Επικοινωνίας:
e-mail:
mail@vivl-atalant.fth.sch.gr
e-mail: atalanti.library@gmail.com
τηλ.: 22330 80016 Fax: 22330 80016

2.-Χριστίνα Παπακωνσταντίνου: Απόφοιτος Λυκείου, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, αρμόδια:

 • Γραμματεία Διοίκησης: (Τήρηση Πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση αλληλογραφίας, ηλεκτρονικής και χειρόγαφης σύνταξης Πρακτικών Εφορευτικού Συμβουλίου Αιαντείου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αταλάντης, ως Πρακτικογράφος, δακτυλογράφηση εγγράφων).
 • Υποστήριξη εργασιών Οικονομικού Τμήματος:(Τήρηση βιβλίων οικ. Διαχείρισης, κοπή ΧΕΠ, ανάρτηση αποφάσεων στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ κ.λ.π,)
 • Τμήμα Επεξεργασίας Υλικού:(Σήμανση-εισαγωγή-Ενημέρωση Αυτοματοποιημένου Καταλόγου ΑΒΕΚΤ 5,6)
 • Τμήμα Δανεισμού: (Δανεισμός μέσω βιβλιοθηκονομικού συστήματος ΑΒΕΚΤ 5,6) – ταξιθέτηση τεκμηρίων
 • Υπηρεσίες αναγνωστηρίου: εξυπηρέτηση κοινού-μελών ΔΗ.ΚΕ.ΒΙ, εκ περιτροπής
 • Συμμετοχή στην εκτέλεση εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
e-mail:
mail@vivl-atalant.fth.sch. gr
τηλ.: 22330 80016 Fax: 22330 80016

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η Βιβλιοθήκη είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Βιβλιοθηκών και Γεν. Αρχείων. Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις συγκροτήθηκε και δημοσιεύθηκε στο τ. ΥΟΔΔ,( ΦΕΚ 248/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./7-5-2019) το Εφορευτικό Συμβούλιο της Αιαντείου Δημόσιας  Βιβλιοθήκης  Αταλάντης αποτελούμενο από τα παρακάτω μέλη:

Πρόεδρος: Βλαχάβας, Γεώργιος του Κωνσταντίνου, Συνταξιούχος Δάσκαλος.
Αντιπρόεδρος: Αργυρώ Παπαστεφάνου του Γεωργίου, Δ/ντρια 2ου Δημοτικού Σχολείου Αταλάντης
Μέλη: Λαμπρινίδης, Παναγιώτης - Δ/ντής Γυμνασίου Λιβανατών - Πέτρου, Πέτρος - Καθηγητής Μαθηματικός, Τσάπαλη, Ελένη - Δ/ντρια Γυμνασίου Αταλάντης.

       
ΣΤΟΧΟΣ-ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Στόχος της Αιαντείου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αταλάντης είναι η υποστήριξη και προώθηση, εκπαιδευτικών, επιστημονικών και πληροφοριακών υπηρεσιών, μέσω της διάθεσης τεκμηριωμένων πληροφοριών σε κάθε είδους μορφή( έντυπη ή ηλεκτρονική, οπτικοακουστικό υλικό, νόμιμη πρόσβαση δικτύου κ.λ.π.) με παράλληλη ενημέρωση και καθοδήγηση των χρηστών για άμεση χρήση τους από ειδικευμένο προσωπικό.

Σκοπός της βιβλιοθήκης είναι η ουσιαστική συμβολή τόσον σε  πολιτιστικό, όσον και πνευματικό επίπεδο  της τοπικής κοινωνίας με εκπαιδευτικά προγράμματα, ιστορικά και λογοτεχνικά αφιερώματα, συμβάλλοντας και προωθώντας την φιλαναγνωσία, δημιουργικότητα και καινποτομία.
Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα πρόσβασης στο υλικό, βιβλιογραφικό έντυπο ,ή μη .

Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα χρήσης των Η/Υ που διατίθενται στο κοινό και πρόσβασης στο ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Οι σπουδαστές του Ε.Α.Π μπορούν να εξυπηρετηθούν βιβλιογραφικά μετά από συνεννόηση με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη Αταλάντης περιλαμβάνει τα εξής Τμήματα:

ΝΕΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Το νέο Αναγνωστήριο της Αιαντείου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αταλάντης είναι στη διάθεση του Αναγνωστικού κοινού της Λοκρίδας, της Λέσχης Ανάγνωσης και του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης για τις συνεδριάσεις του.

Ο χώρος διαμορφώθηκε με επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.¨

Τα βιβλιοστάσια του εν λόγω χώρου φιλοξενούν πολυτελείς και σπάνιες εκδόσεις, πληροφοριακά βιβλία, εφημερίδες και ειδικές συλλογές.

Το Ωράριο Λειτουργίας του νέου Αναγνωστηρίου ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.


ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Το Αναγνωστήριο έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει είκοσι άτομα και είναι ο χώρος όπου επιτρέπεται η επιτόπια χρήση υλικού,το οποίο απαγορεύεται να δοθεί προς ΔΑΝΕΙΣΜΟ.


ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΟ

Το υλικό της Βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμο είτε για ΔΑΝΕΙΣΜΟ, είτε για επιτόπια χρήση. Ο Δανεισμός κάθε εντύπου γίνεται ΔΩΡΕΑΝ.
Αποκλείονται Δανεισμού
Έντυπα Τοπικής Ιστορίας, υλικό που έχει χαρακτηριστεί σπάνιο και πολύτιμο, Πληροφοριακό υλικό,(Εγκυκλοπαίδειες, Λεξικά, Οδηγοί, Άτλαντες κλπ.), ηλεκτρονικό-οπτικοακουστικό υλικό (Σύμφωνα Με τον Εσωτερικό Οδηγό Λειτουργίας της Α. Δ. Β.).

 

ΠΑΙΔΙΚΟ

Το παιδικό Τμήμα φιλοξενείται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Βιβλιοθήκης, εξοπλισμένο με κατάλληλα έπιπλα, ειδικά επιλεγμένη βιβλιογραφική συλλογή και οπτικοακουστικό υλικό, εκπαιδευτικά παιγνίδια και κατασκευές, ώστε να είναι πόλος έλξης για τους λιλιπούτειους χρήστες.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ

Περιλαμβάνει πληροφοριακό υλικό έντυπο ή μη, όπως Εγκυκλοπαίδειες, Λεξικά, Οδηγούς κ.λ.π.

ΤΜΗΜΑ ΦΕΚ

Διατίθενται ΦΕΚ σε έντυπη μορφή από το 1947 έως και το 2002 (τ. Α΄, Β΄, Δ΄ και Ν.Π.Δ.Δ.) και σε ηλεκτρονική μορφή από το 2003 και εξής. Κάθε πολίτης μπορεί γνωρίζοντας τον αριθμό, το φύλλο και το έτος δημοσίευσης του ΦΕΚ να εξυπηρετηθεί για την ανεύρεσή του.


ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Οι θεματικές ενότητες που καλύπτει η συλλογή των περιοδικών είναι εκπαίδευση, ιστορία, περιβάλλον, λογοτεχνία και οικονομία. Στόχος της Βιβλιοθήκης είναι η αύξηση των τίτλων.


ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ κ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Περιλαμβάνει την Συλλογή Λοκρών, Φθιωτών και Στερεοελλαδιτών Συγγραφέων,  ότι αφορά την Ιστορία, τις Παραδόσεις την Πολιτιστική δραστηριότητα της Αταλάντης, της Λοκρίδας Φθιώτιδας και Στερεάς Ελλάδας γενικότερα σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. Το Αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης κοσμούν τρεις προθήκες με κώδωνες οι πρώτες τυπογραφικές μηχανές της Λοκρίδας του 1900 (ποδοκίνητο τυπογραφικό μηχάνημα και χειροκίνητη μηχανή σελιδοποίησης) και την είσοδο ο μηχανισμός του παλιού ρολογιού της Μητρόπολης Αταλάντης.(φωτ.)


ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαθέτει δίκτυο επτά (7) Η/Υ, οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να πλοηγούνται στο διαδίκτυο προκειμένου να ενημερώνονται για εκπαιδευτικά, επιστημονικά θέματα και άλλους τομείς που μπορεί να τους ενδιαφέρουν, καθώς και 2 θέσεις με ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό για ΑμΕα.