Έντυπα - Φόρμες - Χρήσιμα Αρχεία

1. Έντυπα - Φόρμες:

Επιλέξτε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω διαθέσιμα Έντυπα - Φόρμες:

 • Έντυπο Αίτησης Εγγραφής Νέου Μέλους

 • Έντυπο Αίτησης Εγγραφής Νέου Μέλους Για Παιδιά

 • Ενημέρωση – Συναίνεση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

  Εισαγωγή

  Η Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη Αταλάντης σας ενημερώνει ότι η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μελών της έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που της γνωστοποιούνται, από οποιαδήποτε πηγή προερχόμενα [ενδεικτικά δε μέσω των αιτήσεων συμμετοχής σε προγράμματα, αιτήσεων εγγραφής ή ανανέωσης εγγραφής, e-mail, fax, site, βάσεων δεδομένων, τρίτων συνεργαζόμενων φορέων κ.λπ.]. Η επεξεργασία αυτών στοχεύει στη διασφάλιση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσον από την ΑΔΒ Αταλάντης, όσον και από τρίτους που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της.

  Η ΑΔΒ Αταλάντης  με την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας συλλέγει, επεξεργάζεται και τηρεί τα παρακάτω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά και μόνο για τους παρακάτω συγκεκριμένους σκοπούς:

  Τα εν λόγω δεδομένα αφορούν:

  την εγγραφή νέων μελών  με μοναδικό στόχο την σωστή λειτουργία της Βιβλιοθήκης και την προσφορά των υπηρεσιών της στα μέλη της. Το καθένα από αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε ανάγκη ταυτοποίησης μέλους με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της Βιβλιοθήκης  και  την αναβαθμισμένη παροχή των υπηρεσιών της.

  Ονοματεπώνυμο

  Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για κάθε ανάγκη ταυτοποίησης του χρήστη σε συνδυασμό με την κάρτα μέλους που έχει στην κατοχή του από τη χρονική στιγμή της αιτηθείσας εγγραφής. Η Βιβλιοθήκη  κρατά αντίγραφο του Δελτίου ταυτότητας του μέλους, το οποίο συνοδεύει την αίτηση εγγραφής, όπου αναγράφονται:

  Πατρώνυμο-Επώνυμο-Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας-Ημερομηνία Γέννησης-Διεύθυνση 

  Τα στοιχεία αυτά συμβάλλουν  σε κάθε ανάγκη γραπτής επικοινωνίας της Βιβλιοθήκη με τους χρήστες που σχετίζεται με αποτέλεσμα την εύρυθμη  λειτουργία της. Η επικοινωνία αυτή είναι προσωποποιημένη π.χ. ευχαριστήρια για δωρεές ή ειδοποιήσεις για ληξιπρόθεσμους δανεισμούς.

  Πόλη –ΤΚ -Τηλέφωνο Οικίας

  Τα στοιχεία αυτά η Βιβλιοθήκη τα χρησιμοποιεί για κάθε ανάγκη επικοινωνίας με τα μέλη της που σχετίζεται με την καλή λειτουργία της αλλά και προσωποποιημένη πληροφόρηση με τα μέλη. (π.χ. ενημέρωση για κρατήσεις, ανανεώσεις, ειδοποιήσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές κλπ)

  Τηλέφωνο Εργασίας-Κινητό Τηλέφωνο-E-mail-Επάγγελμα-Εθνικότητα

  Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται από τη Βιβλιοθήκη με στόχο να προσφέρει και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες σε συγκεκριμένες ομάδες μελών.

  Τα ανωτέρω δεδομένα αφορούν την εγγραφή νέων μελών με μοναδικό στόχο την εύρυθμη λειτουργία της Βιβλιοθήκης και την προσφορά των υπηρεσιών της στα μέλη της. Καθένα από αυτά χρησιμοποιείται σε περίπτωση ταυτοποίησης μέλους.

  Δικαίωμα στην προστασία έχουν όλοι οι εν ζωή χρήστες(φυσικά πρόσωπα).

  Ειδικότερα για τα παιδιά ισχύουν τα παρακάτω

  Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 (άρθρο 8) για παιδιά άνω των 16 ετών η επεξεργασία είναι νόμιμη με συγκατάθεση του νέου, ενώ για παιδιά μικρότερα των 16 ετών η επεξεργασία είναι νόμιμη εφόσον υπάρχει συγκατάθεση από τον νομίμως ασκούντα την γονική μέριμνα. Υποχρέωσή σας είναι η ενημέρωση του προσωπικού της Βιβλιοθήκης για αλλαγές των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Είναι σημαντικό τα προς επεξεργασία δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα να είναι επικαιροποιημένα και ακριβή. Παρακαλείσθε όπως ενημερώνετε το συντομότερο δυνατόν για αλλαγές ως προς τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο διαρκεί η συναλλακτική σας σχέση με τη Βιβλιοθήκη.

  Ποιοι είναι οι σκοποί και οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

  1. Στο πλαίσιο παροχής των νόμιμων υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης στα μέλη της μετά και από την υποβολή αίτησης εγγραφής νέου μέλους από τον ενδιαφερόμενο.

  2. Για την εξυπηρέτηση της προσήκουσας επικοινωνίας και ενημέρωσης για θέματα που αφορούν τις προσφερόμενες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης.

  3. Για ιστορικούς, απολογιστικούς και στατιστικούς σκοπούς ή και σκοπούς σχεδιασμού νέων υπηρεσιών. Νομικές βάσεις για την ανωτέρω επεξεργασία είναι τόσο η εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1΄β), όσο και το έννομο συμφέρον της Βιβλιοθήκης (Κανονισμός Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης). Όλες οι αποφάσεις όπως και ο κανονισμός λειτουργίας της Βιβλιοθήκης επικυρώνονται πάντα από το Εφορευτικό Συμβούλιο σε τακτικές συνεδριάσεις. Επίσης, όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητα και για πρόληψη και ανίχνευση απάτης εναντίον σας αλλά και εναντίον μας.

  Υπεύθυνος Επεξεργασίας

  Η Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη Αταλάντης, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μελών της σύμφωνα τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 και τον κανονισμό λειτουργίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

  Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε Εκτελούντες την επεξεργασία και Αποδέκτες

  Είναι δυνατή η διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Μελών και πληροφορίες που συλλέγονται για τους χρήστες, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Δήλωσης σε τρίτους, στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των συναλλαγών της υπηρεσίας με το αναγνωστικό κοινό και της εν γένει εύρυθμης λειτουργίας, πάντοτε όμως υπό προϋποθέσεις που διασφαλίζουν πλήρως ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα και δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράτυπη επεξεργασία, ήτοι άλλη εκτός από τον σκοπό της διαβίβασης, σύμφωνα με τα κατωτέρω, διασφαλίζοντας ότι ο τρίτος θα προβαίνει σε ασφαλή επεξεργασία τους.

  1) Στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης που ενεργεί για λογαριασμό της, για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας, παρέχοντάς υπηρεσίες πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων σας.

  2) Σε τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταλόγου όπως developers, data analysts, προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας των δεδομένων και πληροφοριών των υποκειμένων, αυστηρά για το σκοπό της διεκπεραίωσης των υπηρεσιών τους προς την Βιβλιοθήκη.

  3) Σε παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας των δεδομένων.

  4) Σε συμβούλους (οικονομικούς, νομικούς και λοιπούς συμβούλους) που ενεργούν στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας και των υποχρεώσεων του Νομικού Προσώπου.

  5) Σε τρίτους οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες αυτοματοποίησης με σκοπό τη μαζική αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Επιπλέον, ενδέχεται να διαβιβασθούν δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα:

  α) Σε περίπτωση υποχρέωσης να αποκαλυφθούν ή κοινοποιηθούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να συμμορφωθεί η βιβλιοθήκη σε κάποια νομική απαίτηση, ή για προστασία του δικαιώματος, την ιδιοκτησία και ασφάλεια της επιχείρησης, των πελατών αυτής ή άλλων. Αυτό περιλαμβάνει περιπτώσεις ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες εταιρείες ή οργανισμούς για τους σκοπούς της πρόληψης απάτης.

   β) Στις αρμόδιες εποπτικές, δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, παρέχεται το δικαίωμα άνευ ετέρου να τεθούν τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας. Σε όλες τις περιπτώσεις διασφαλίζονται με τις κατάλληλες διαδικασίες ότι πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες διαδικασίες από τις κατά τόπους αρμόδιες Αρχές. 

  Χρονικό Διάστημα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

  Υποχρέωση της Βιβλιοθήκης είναι η διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων ή του ανήλικου τέκνου σας για όσο διάστημα επιθυμείτε να είστε μέλη της Βιβλιοθήκης και να απολαμβάνετε των υπηρεσιών της. Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται εις το διηνεκές ή μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας.

  Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

  Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα: Δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρα 12, 13, 14 GDPR): Η Βιβλιοθήκη οφείλει να σας ενημερώνει για την επεξεργασία στην οποία υποβάλλονται τα δεδομένα σας, όπως ενδεικτικά για το ποια δεδομένα επεξεργάζονται, για ποιο σκοπό, για ποιο χρονικό διάστημα  σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση.

  Δικαίωμα πρόσβασης(άρθρο 15 GDPR)

   Έχετε δικαίωμα επίγνωσης και επαλήθευσης της νομιμότητας της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα και να λήψης συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με την επεξεργασία τους.

  Δικαίωμα διόρθωσης(άρθρα 16 GDPR)

  Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα δεδομένα Δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17 GDPR)

   Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των δεδομένων κατά την διάρκεια της επεξεργασίας  με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατευτούν τα έννομα συμφέροντα μας.

  Άλλες περιπτώσεις(όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

  Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας(άρθρο 18 GDPR)

  Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:  (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση,(β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε.

  Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία(άρθρο 21 GDPR)

   Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκονται από υπεύθυνους επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

  Δικαίωμα στη φορητότητα(άρθρο 20 GDPR)

   Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας.

  Επίσης, έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, τη διαβίβαση δεδομένων και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που  έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

  Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης(άρθρο 7 GDPR):

  Τέλος, λαμβάνεται γνώση ότι, όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε.

  Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθυνθείτε στην Α.Δ.Β. Αταλάντης, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: mail@vivl-atalant-fth.sch.gr, τηλ .: 2233080016

  Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ (άρθρο 20 GDPR)

  Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

   

   

  ΑΙΑΝΤΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

 • Έντυπο Άδειας Κηδεμόνα Για Χρήση Υπολογιστών Από Παιδιά

 • Έντυπο Δωρεάς

 • Έντυπο Αίτησης Εθελοντή

 • Έντυπο Για Το Ψηφιακό Αρχείο Φωτογραφιών

 • Έντυπο Ξεναγήσεων (Για Σχολεία)

Επισήμανση:

Για τις αιτήσεις εγγραφής που υποβάλονται στην βιβλιοθήκη, απαραίτητα συνοδευτικά είναι:

Α) Μία φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας

B) Μία πρόσφατη φωτογραφία

 

2. Χρήσιμα Αρχεία:

 

Υλικό Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Αιαντείου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αταλάντης:

- Πρόγραμμα "Από το φτερό και το κοντύλι... ως τον ηλεκτρονικό υπολογιστή":

- Πρόγραμμα "Ταξιδεύοντας με το βιβλίο-τρένο στον κόσμο της γνώσης":

 

Παλαιά ΦΕΚ, διαθέσιμα στο χώρο της βιβλιοθήκης σε έντυπη μοφή:

 

Οδηγοί - Εγχειρίδια: